รับทำบัญชี

DBS Group ให้บริการงานด้านการบัญชีและจัดทำบัญชีเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือลดเวลางานด้านบัญชีให้กับ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลาง ทำให้ธุรกิจมี

เวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นทำงานด้านธุรกิจหลักในการเพิ่มายได้และผลกำไร โดยสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประหยัดได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการว่า

จ้างพนักงานบัญชี เรามีความเชี่ยวชาญเทคนิคการทำบัญชีจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจชั้นนำหลายประเภทอุตสาหกรรม ธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มเปิดหรือมีเจ้า

หน้าที่บัญชีอยู่แล้ว เราสามารถให้บริการทำบัญชีได้เพราะเรามีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชี สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่บัญชีของท่านได้ บริการงานด้านบัญชีแต่ละด้านดังนี้

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ Accounts Payable Management (Vendor Bills and Payments)
ระบบบัญชีลูกหนี้ Accounts Receivable Management (Customer Invoices and Collections)
ระบบตรวจสอบเงินฝากธนาคาร Bank Reconciliations (Checking and Credit Cards)
ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ Inventory Management
ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร Fixed Asset Managment
ระบบบัญชีเงินเดือน Recording and Reconciling Payroll Transactions
ระบบบัญชีต้นทุน Cost Accounting Management
จัดทำงบการเงิน Preparation of financial statements
จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง Preparation of taxation
จัดทำงบประมาณ Budgets and Forecasting
ระบบบัญชีกระแสเงินสด Cash Flow Management
จัดทำตัวชี้วัดทางการเงิน Key Performance Indicators
การวิเคราะห์ทางการเงิน Financial Analysis and Modeling
งานตรวจสอบภายใน Internal Control