โปรแกรมบัญชี

การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ

DBS Group ให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโดยการใช้ Computerized ในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร (ต้นทุน) ภาษีอากร เราได้ออกแบบตัวอย่างเชิงปฏิบัติการจริงในการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี สำหรับผู้รับการฝึกอบรมมือใหม่ ตลอดจนนักบัญชีที่มีประสบการณ์แล้วแต่ต้องการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เก็บชั่วโมงการฝึกอบรม (CPD) หรือนักบัญชีที่ต้องการฝึกการปิดงบการเงิน ซึ่งเราได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเลือกโปรแกรมบัญชีให้เหมาะสมกับความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี QuickBooks, Express, D-Account เพราะโปรแกรม บัญชีเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมอยู่ในความต้องการใช้ในบริษัทต่าง ๆ ในการทำบัญชีปัจจุบันนี้

การบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมการการจัดทำบัญชีบริหาร (ต้นทุน) เราเน้นการฝึกอบรมโดยการเพิ่มทักษะและเทคนิคที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ให้เป็นนักบัญชีที่ได้รับการยอมรับมีบทบาทหน้าที่ทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดสอนงานผู้อื่นได้

ผู้อบรมจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

• การสร้างบริษัท (Set up companies)
•โครงการมาตรฐานการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Standard accounting scheme)
•การกำหนดรหัส ชื่อบัญชีแยกประเภท, ผังบัญชี (Nominal Ledger, Nominal Code,Chart of Accounts)
•แนวคิดพื้นฐานบัญชี T Account และ สมการบัญชี หลักการบัญชีคู่ (Basic T Accounts Concept (Double Entry) & Computerized Accounts Double Entry)
•การกำหนดรหัสภาษีอากรและการตั้งค่าภาษีอากร (Tax Codes and Settings)
•การกำหนดข้อมูลบัญชีลูกค้า (Customers’ Accounts Setup)
•ออกแบบเอกสารใบแจ้งหนี้ การบันทึกบัญชีและการเพิ่มลดหนี้ (Customers Batch Invoices and Credit Notes)
•การกำหนดข้อมูลบัญชีเจ้าหนี้ (Suppliers Accounts Setup)
• การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้เพิ่มลดหนี้ (Suppliers (Inc. Invoices andCredit Notes)
•การจ่ายเงินผ่านธนาคารและรับชำระเงิน (Bank Payments and Receipts)
•การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
•การแก้ไขข้อผิดพลาด (Error Corrections)
•การปฏิบัติงานด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (Processing VAT Return)
•การตรวจสอบกระทบความถูกต้องภาษีมูลค่าเพิ่ม (Reconciling and Closing of VAT)
•การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Return)
•รายงานงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ (Financial Reports)

 


 • Express_Accounitng-software.jpeg
  เอ็กซ์เพรส Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมระบบบูรณการ และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดข...

 • imagesTCRP50ZS.jpg
  QuickBooks เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง เป็นโปแกรมที่ได้รับการตอบรับทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่ง DBS Group เป็นตัวแทนขายโปรแกรม วางระบบบัญชี การฝึกอบการใช้โปรแกรม บริการหลังการขา...

 • images720VQLWF.jpg
  Article contents or product description and details.Please enter some text …

 • Dashboard.png
  โปรแกรมPOS + Inventoryเป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน (POS)และการบริหารสินค้าคงคลังโปรแกรมสินค้าคงคลังและPOSเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บ ผู้ใช้สามารถบันทึกรายการสต็อกสินค้า จัดการผู้ขาย (...