การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio Analysis

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio Analysis โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ช่วยในการคำนวนวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของธุรกิจตามไฟล์ที่แนบ ประกอบด้วย 2 ชีท ได้แก่ Financial Analysis ละ รายละเอียดอัตราส่วนการเงิน เพื่อช่วยให้นักบัญชี นักการเงินและบุคคลที่สนใจใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับวิเคราะห์ทางเงิน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ่งผลที่ได้ขอสงวนไว้ซึ่งการวิเคราะห์

เดชา โพธิรักษ์