งบการเงินตามประกาศกรมธุรกิจการค้าฯ Excel File

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เพื่อประโยชน์แก่ผู้ทำบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชีสามารถทำรายงานได้สะดวกขึ้นจึงได้ทำรูปแบบรายงานอิเลคโทรนิค Excel File เฉพาะงบการเงินของบริษัทจำกัด รายการย่อตามแบบ 2 ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้