ฝึกอบรม

ยินดีต้อนรับสู่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
 
     งานบัญชีต้องมีความรู้หลักการบัญชี การภาษีอากรธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และต้องมีทักษะ เทคนิคในการทำบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วยจริยธรรมอาชีพนายจ้าง ต้องการนักบัญชีที่มีประสบการณ์ความสามารถในการทำบัญชี ซึ่งเราเห็นความสำคัญในประเด็นนี้ จึงจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงานจะสามารถ ช่วยลดช่องว่างแห่งการเรียนรู้สำหรับนักบัญชีมือใหม่ที่เริ่มต้นอาชีพนักบัญชีหรือนักบัญชีที่ต้อง พัฒนาความรู้ต่อเนื่องการกฎหมายการบัญชี Continuing professionaldevelopment (CPD) or continuing professional education (CPE)

     DBS Group จัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลทั่วไปและนักบัญชีให้สามารถทำงานอย่างนักบัญชีมืออาชีพด้วยเอกสารจริงและโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติทางบัญชี การฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มเล็ก 3-5 คน และผู้เข้าอบรมสามารถเลือกหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการได้ตามความสะดวกของตัวเอง หลักสูตรการฝึกอบรมที่เราจัดให้ไม่ใช่เฉพาะทักษะและเทคนิคการทำบัญชีเท่านั้น แต่ที่สำคัญ เรายังเพิ่มแนวการการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งานทำ และให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาบัญชีเมื่อต้องไปปฏิบัติงานจริง

     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ท่านจะสามารถที่จะทำบัญชีและภาษีอากรได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจการบุคคลธรรมดา ห่างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดนอกจากนี้ผู้รับการฝึกอบรมจะสามารถใช้โปรแกรมบัญชี QuickBooks, Express, DAccount ช่วยในการทำบัญชีได้

     จากประสบการณ์ของเราพบว่าการศึกษาจากสถาบันการศึกษายังมีทักษะและเทคนิคไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพนักบัญชี ความรู้ในชั้นเรียนและทักษะที่จำเป็นในสถานที่ทำงานแตกต่างกัน โปรแกรมการฝึกอบรมของเราได้จัดโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาความต้องการของนักศึกษาบัญชีจบใหม่หรือนักบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้เข้าสู่ตลาดแรงงานและตรงกับความต้องการของบริษัท หลักสูตรการบัญชีการของเราเน้นให้หลักการเชิงปฏิบัติในประเทศไทยและให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ

     การฝึกอบรมเราจัดชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสถามตอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกทั้งเราจะมีการแบ่งปันประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มทักษะและเทคนิคการทำบัญชีตลอดจนโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะการเรียนรู้ในชั้นเรียนเราจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรมไว้พร้อมเพียง เช่น ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจริง


 • S__2867424.jpg
  DBS Group ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมบัญชี สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กรทุกระดับชั้น เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและภาษี นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้การทำบัญชีหรือต้องการฝึ...

 • ปกแนวตั้ง Portrail.jpg
  หลักสูตรฝึกอบรม: การปิดบัญชี(Closing the Books) นักบัญชีเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการปิดบัญชีรายเดือนและประจำปี การปิดบัญชีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักบัญชีต้องพัฒนาและสามารถปิดงบการเงินได้...

 • ปกแนวตั้ง Portrail2.jpg
  หลักสูตรฝึกอบรม: บัญชีสำหรับผู้จัดการที่ไม่ใช่นักบัญชี(Accounting for Non Accounting Manager) เจ้าของกิจการและผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจงบการเงินสำหรับใช้ในการวา...

 • ปกแนวตั้ง Practice Accountant Portrail.jpg
  การทำบัญชีเชิงปฏิบัติการ Practical Accountant's Guide หลักสูตรฝึกอบรม: การทำบัญชีเชิงปฏิบัติการ Practical Accountant's Guide เรามีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมจากประสบการณ์จริง ด้วยความ...

 • บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม - Portails.jpg
  การทำบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Cost Accounting) การฝึกอบรมบัญชีต้นทุนครอบคลุมหลักสูตรสำหรับนักบัญชีมืออาชีพที่ต้องการนำแนวคิดเทคนิคและการปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นนำไปดำ...

 • DSC04705.JPG
  Basic English conversation for accountants หัวข้อในการฝึกปฏิบัติ -- ศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีที่ควรรู้ - เทคนิคในการสนทนากับชาวต่างชาติในงานบัญชี - ฝึกการสนทนาการใ...

 • หน้าปก.jpg
  หลักสูตรฝึกอบรม: การวางระบบบัญชีและลำดับขั้นตอนปฏิบัติเอกสารบัญชี (Accounting Systems and Procedure) การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องจดบันทึกข้อมูลรายทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องครบ...

 • imagesGWLZKYE1.jpg
  การวินิจฉัยธุรกิจเป็นการวิเคราะห์ ค้นหาปัญหา อุปสรรค์ และสาเหตุการบริหารจัดการองค์กรด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตลาด การขาย การจัดการ การบุคคล การผลิต คุณภาพ บัญชี การเงิน และระบบสาระสนเ...

 • untitled3.png
  แผนธุรกิจ (Business Plan) การเขียนแผนธุรกิจแยกตามประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ อันประกอบด้วย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจการค้า เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีแผนการดำเนินธุรกิจอ...

 • ชื่อ Express.jpg
  รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express สำหรับนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพบัญชี การเงิน และภาษี ผู้บริหารกิจการ ผู้ต้องการพัฒนาความรู้การทำบัญชีดิจิตอล เพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนขั้...

 • imagesTCRP50ZS.jpg
  หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี QuickBooks Pro 1. กำหนดโครงสร้างบริษัท (Company Profile) 2. กำหนดผังบัญชี (Chart of Account) 3. การสร้างฐานข้อมูลเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ (Supplier &...