รับทำบัญชี รับจัดตั้งบริษัท สอนทำบัญชี สอนปิดบัญชี สอนทำภาษีอากร  ที่ปรึกษาธุรกิจ โปรแกรมบัญชี Express และ ระบบ ERP

บริษัท ดีบีเอส กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการบริการธุรกิจเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชี ทำภาษีอากร ฝึกอบรมบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ และที่ปรึกษาธุรกิจ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Small and Medium-sized businesses (SMEs) ทีมงานมีความรู้ความสามารถในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ ธุรกิจการพาณิชย์ ภายใต้กฎหมายธุรกิจพาณิชย์ในประเทศไทย กฎหมายภาษี และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนมาตรฐานเทคนิคการทำงานตามแนว IFRS, TFRS (TAS GAAP), TSA และ AEC Accounting บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมนักบัญชีเชิงปฏิบัติการสำหรับนักบัญชี นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการทำบัญชีอย่างมืออาชีพ