บริการของเรา

DBS Group มีคณะนักบัญชีผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ คณาจารย์ผู้เชียวชาญสาขาบัญชี การภาษีอากร และคณะที่ปรึกษาธุรกิจ ให้บริการธุรกิจด้านต่าง ๆ  

 • รับทำบัญชี 
 • ฝึกอบรมการทำบัญชี
 • รับทำภาษีอากร
 • รับจัดตั้งบริษัท
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ
 • รับจัดทำแผนธุรกิจ
 • การวางระบบบัญชี
 • การจัดทำบัญชีบริหาร
 • รับทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • ตัวแทนขายโปรแกรมบัญชี Express และ QuickBooks

 ถ้าคุณกำลังคิดเริ่มเปิดธุรกิจใหม่หรือมีธุรกิจเดิมอยู่แล้ว คิดผู้ช่วยงานธุรกิจบัญชีภาษีอากรอย่างครบวงจร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 034-112-468, 081-808-2344 หรือ Email: dechar@dbsgroup.co.th


 • images10.jpg
  DBS Groupให้บริการงานด้านการบัญชีและจัดทำบัญชีเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือลดเวลางานด้านบัญชีให้กับ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลาง ทำให้ธุรกิจมี เวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นทำงานด้าน...

 • สรรพากร.jpg
  การประกอบธุรกิจในประเทศไทยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายการเสียภาษีอากรอย่างเคร่งคัดในการคำนวณการเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ถ้าผิดพลาดมี...

 • dbd.png
  DBS Group รับดำเนินการจดทะเบีนนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน ช่วยจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการตั้งบริษัท ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ในยื่นเอกสารต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนดัง ต่อไปนี้1. จ...

 • images.jpg
  DBS Group เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาดการขาย และการพัฒนาบุคลากร การผลิต บัญชีการเงินแล...

 • imagesRBL2VL76.jpg
  แผนธุรกิจ (Business Plan) การเขียนแผนธุรกิจแยกตามประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ อันประกอบด้วย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจการค้า เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีแผนการดำเนินธุรกิจอ...

 • imagesNITQ2JHE.jpg
  DBS Group มีพื้นที่สำหรับให้เช่าเป็นสำนักงาน ห้องเช่าสัมนา เช่าห้องประชุม เช่าห้องฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน Wifi, Projector, Computer บริการกาแฟและของว่างบริการ

 • Capture2.PNG
  รับพิมพ์ จัดทำ กรอกรายการ ใบหุ้น สมุดใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา 1127 ให้บริษัทจำกัดทำใบหุ้นมาตรา 1138 บริษัทจำกัดต้องมีสมุดทะเบียนผู้ถือห...